แบบฟอร์มบัณฑิตศึกษา  • Version
  • 6 Download
  • 2.61 MB File Size
  • 22 File Count
  • 8 พฤศจิกายน 2022 Create Date
  • 8 พฤศจิกายน 2022 Last Updated
  • Download

FileAction
วพ.04 รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์-ค้นคว้าอิสระ.pdfDownload 
วพ.03แบบฟอร์มการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์.pdfDownload 
วพ.02 คำร้องขอส่งวิทยานิพนธ์.pdfDownload 
วพ.01 แบบขอความอนุเคราะห์ตรวจความสมบูรณ์วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ.pdfDownload 
บ.10 คำร้องลาออก.pdfDownload 
บ.09 แบบคำร้องรักษาสภาพ.pdfDownload 
บ.07(1)แบบรายงานสอบป้องกัน.pdfDownload 
บ.07 ขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์.pdfDownload 
บ.06 แบบขออนุมัติโครงวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ (1).pdfDownload 
บ.05 แบบตรวจฟอร์มโครงวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ (1).pdfDownload 
บ.04(4)ผลการสอบประมวลความรู้-สอบวัดคุณสมบัติ.pdfDownload 
บ.04(3)คำร้องขอสอบสอบวัดคุณสมบัติ.pdfDownload 
บ.04(2)คำร้องขอสอบประมวลความรู้.pdfDownload 
บ.04(1) แบบรายงานผลการสอบหัวข้อและเค้าโครง (1).pdfDownload 
บ.04 แบบขอสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์.pdfDownload 
บ.03(1) คำร้องขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน.pdfDownload 
บ.03 แบบขออนุมัติแผนการเรียน.pdfDownload 
บ.02(4) แบบฟอร์มขออนุมัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (1).pdfDownload 
บ.02(3) แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ร่วม (1).pdfDownload 
บ.02(2) ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการที่ปรึกษา (1).pdfDownload 
บ.02(1) แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา.pdfDownload 
บ.01 คำร้องทั่วไป.pdfDownload