ประวัติโดยย่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. 2548   ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ เมื่อวันที่  8  มกราคม  2548  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122  ตอนที่ 6 ก   วันที่  19  มกราคม  2548   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบด้วย  วิทยาเขตบางพระและคณะเกษตรศาสตร์บางพระ ตั้งอยู่ที่จังหวัด ชลบุรี   วิทยาเขตจันทบุรี  ตั้งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี   วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถและวิทยาเขตอุเทนถวาย  ตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร   โดยมีที่ตั้งของตัวมหาวิทยาลัย  อยู่ที่คณะเกษตรศาสตร์บางพระ   อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   ดังนั้นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตอุเทนถวาย  จึงเปลี่ยนฐานะ และเปลี่ยนชื่อเป็น

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย” 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้เริ่มจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยกับปัจจุบันตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอน ดังนี้
ระดับปริญญาโท 3 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการจัดการเชิงบูรณาการ
ระดับปริญญาเอก 1 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง