ดร.กฤษฎา  อนันตกาลต์ ประธานหลักสูตร M.Eng.

ดร.กฤษฎา อนันตกาลต์ ประธานหลักสูตร M.Eng.

10 ตุลาคม 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันโชค เครือหงษ์ ประธานหลักสูตร M.Eng.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันโชค เครือหงษ์ ประธานหลักสูตร M.Eng.

10 ตุลาคม 2022

ดร.เอนก  เนรมิตรครบุรี ประธานหลักสูตร Ph.D.

ดร.เอนก เนรมิตรครบุรี ประธานหลักสูตร Ph.D.

10 ตุลาคม 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ทับทัน ประธานหลักสูตร M.Arch.

รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ทับทัน ประธานหลักสูตร M.Arch.

10 ตุลาคม 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพูล ทาสีเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพูล ทาสีเพชร

10 ตุลาคม 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริโสภา องคณานุวงศ์ (ก่อสกุล)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริโสภา องคณานุวงศ์ (ก่อสกุล)

10 ตุลาคม 2022

รองศาสตราจารย์ยิ่งยง รุ่งฟ้า

รองศาสตราจารย์ยิ่งยง รุ่งฟ้า

10 ตุลาคม 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี เลาะเหม็ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี เลาะเหม็ง

10 ตุลาคม 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิธร คล้ายชม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิธร คล้ายชม

10 ตุลาคม 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช   อินทรัตน์ชัยกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ

26 กันยายน 2022

ดร.ชาคริต  ศรีสุวรรณรัตน์

ดร.ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์

26 กันยายน 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย  วันทนากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย วันทนากร

26 กันยายน 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร  ประเสริฐศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร ประเสริฐศรี

26 กันยายน 2022

ดร.ปรัชญา ยอดดำรงค์

ดร.ปรัชญา ยอดดำรงค์

26 กันยายน 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตวรรษ   หฤหรรษพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์

26 กันยายน 2022