แบบฟอร์มบัณฑิตศึกษา PDF  • Version
  • 21 Download
  • 2.83 MB File Size
  • 25 File Count
  • 14 พฤศจิกายน 2023 Create Date
  • 14 พฤศจิกายน 2023 Last Updated
  • Download

FileAction
1699943602wpdm_วพ.04 รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์-ค้นคว้าอิสระ.pdfDownload 
1699943601wpdm_วพ.03แบบฟอร์มการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์.pdfDownload 
1699943601wpdm_วพ.02 คำร้องขอส่งวิทยานิพนธ์.pdfDownload 
1699943601wpdm_วพ.01 แบบขอความอนุเคราะห์ตรวจความสมบูรณ์วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ.pdfDownload 
1699943600wpdm_บ.10 คำร้องลาออก.pdfDownload 
1699943600wpdm_บ.09 แบบคำร้องรักษาสภาพ.pdfDownload 
1699943599wpdm_บ.08 แบบคำร้องลาพักหรือคืนการศึกษา.pdfDownload 
1699943599wpdm_บ.07(2) แบบฟอร์มขออนุมัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdfDownload 
1699943598wpdm_บ.07(1)แบบรายงานสอบป้องกัน.pdfDownload 
1699943598wpdm_บ.07 ขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์.pdfDownload 
1699943597wpdm_บ.06(1) แบบตรวจสอบการลอกเลียนผลงาน.pdfDownload 
1699943597wpdm_บ.06 แบบขออนุมัติโครงวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ (1).pdfDownload 
1699943596wpdm_บ.05 แบบตรวจฟอร์มโครงวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ (1).pdfDownload 
1699943595wpdm_บ.04(3)ผลการสอบประมวลความรู้-สอบวัดคุณสมบัติ.pdfDownload 
1699943595wpdm_บ.04(2)คำร้องขอสอบประมวลความรู้-สอบวัดคุณสมบัติ (1).pdfDownload 
1699943594wpdm_บ.04(1) แบบรายงานผลการสอบหัวข้อและเค้าโครง (1).pdfDownload 
1699943594wpdm_บ.04 แบบขอสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์.pdfDownload 
1699943594wpdm_บ.03(1) คำร้องขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน.pdfDownload 
1699943593wpdm_บ.03 แบบขออนุมัติแผนการเรียน.pdfDownload 
1699943593wpdm_บ.02(4) ขออนุมัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (1).pdfDownload 
1699943592wpdm_บ.02(3) ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (1).pdfDownload 
1699943592wpdm_บ.02(2) ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์.pdfDownload 
1699943591wpdm_บ.02(1) แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา.pdfDownload 
1699943591wpdm_บ.01 คำร้องทั่วไป.pdfDownload 
1699943590wpdm_คำร้องขอสำเร็จการศึกษา (2).pdfDownload