แบบฟอร์มบัณฑิตศึกษา Word  • Version
  • 16 Download
  • 2.07 MB File Size
  • 25 File Count
  • 14 พฤศจิกายน 2023 Create Date
  • 14 พฤศจิกายน 2023 Last Updated
  • Download

FileAction
วพ.04 รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์-ค้นคว้าอิสระ.docxDownload 
วพ.03แบบฟอร์มการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์.docDownload 
วพ.02 คำร้องขอส่งวิทยานิพนธ์.docDownload 
วพ.01 แบบขอความอนุเคราะห์ตรวจความสมบูรณ์.docDownload 
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน- ตัวอย่าง.docxDownload 
บ.10 คำร้องลาออก.docxDownload 
บ.09 แบบคำร้องรักษาสภาพ.docxDownload 
บ.08 แบบคำร้องลาพักหรือคืนการศึกษา.docxDownload 
บ.07(2) แบบฟอร์มขออนุมัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบ.docxDownload 
บ.07(1)แบบรายงานสอบป้องกัน.docxDownload 
บ.07 ขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์.docxDownload 
บ.06(1) แบบตรวจสอบการลอกเลียนผลงาน.docDownload 
บ.06 แบบขออนุมัติโครงวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ (1).docDownload 
บ.05 แบบตรวจฟอร์มโครงวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ (1).docDownload 
บ.04(3)ผลการสอบประมวลความรู้-สอบวัดคุณสมบัติ.docDownload 
บ.04(2)คำร้องขอสอบประมวลความรู้-สอบวัดคุณสมบัติ (1).docDownload 
บ.04(1) แบบรายงานผลการสอบหัวข้อและเค้าโครง (1).docxDownload 
บ.04 แบบขอสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์.docxDownload 
บ.03(1) คำร้องขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน.docxDownload 
บ.03 แบบขออนุมัติแผนการเรียน.docxDownload 
บ.02(4) ขออนุมัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (1).docxDownload 
บ.02(3) ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (1).docDownload 
บ.02(2) ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์.docxDownload 
บ.02(1) แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา.docxDownload 
บ.01 คำร้องทั่วไป.docDownload