ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2560
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2554
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2550

 

ผลงานทางวิชาการ.

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่

Kroehong, W.; & Haruehansapong, S. (2020). Mechanical properties: Thermal conductivity and microstructure of hemp concretes. KMUTT Research and Development Journal, 43(1), 91-102.

ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ, วันโชค  เครือหงษ์, และ ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์. (2561). การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์และการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับฐานรากตื้น. ใน การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561. (น. 606-611). กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน.

มงคล ยุทธหาร, ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์, วชิรกรณ์ เสนาวัง, จิรวัฒน์ จันทร์เรือง และเพ็ญพิชชา สนิทอินทร์. (2565). การพัฒนาวัสดุประสานจากแกนกัญชงเพื่อเป็นวัสดุตกแต่งภายใน. ใน การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2565. (น. 82-88). กรุงเทพฯ: สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย.

วันโชค เครือหงษ์, ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์, ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจม สมบูรณ์ พันเลิศจำนรรจ์, และธรรมนูญ บุญบำรุง. (2562). ผลของการเผาที่อุณหภูมิสูงต่อสมบัติของจีโอพอลิเมอร์เพสต์เถ้าลอยแคลเซียมสูง. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 42(1), 109-122.

ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์, วันโชค เครือหงษ์, ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ, และ เอนก เนรมิตรครบุรี. (2561). สมบัติทางกายภาพและทางกลของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสมเถ้าลอยและผสมเส้นป่านศรนารายณ์. ใน การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561. (น. 600-605). กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน.

 

บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่

-ไม่มี-

 

งานวิจัย

          -ไม่มี-

 

แต่งตำรา

-ไม่มี-

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ

  • ทฤษฏีโครงสร้างชั้นสูง
  • คณิตศาสตร์ชั้นสูง

 

ประสบการณ์

          -ไม่มี-