ระดับการศึกษา

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)

มหาวิทยาลัย/ชื่อสถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2561
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมเขตร้อน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2552
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2548

 

ผลงานทางวิชาการ

 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่

นราธิป ทับทัน. (2564). การศึกษาผังชุมชนและสถาปัตยกรรมของเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. 11(3), 267-278.

พู่กัน สายด้วง และ นราธิป ทับทัน. (2564). การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางน้ำผึ้งโฮมสเตย์เพื่อยกระดับสู่การท่องเที่ยวสำหรับคนทั้งมวล. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 12(1), 151-165.

นราธิป ทับทัน ธรรมนูญ ยิ่งยืน สุธัญญา สิทธิกูลเกียรติ สุดจิต สนั่นไหว และจุฑามณี จาบตะขบ. (2563). ระหัดวิดน้ำลำตะคองและเหมืองฝายสีคิ้ว: ภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนเกษตรกรรมบริเวณลุ่มน้ำลำตะคอง จ.นครราชสีมา.  วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 22(30), 1-17.

นราธิป ทับทัน อารี เลาะเหม็ง และศศิธร คล้ายชม. (2563). ย่านและชุมชนดั้งเดิมบริเวณริมคลองแสนแสบในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 8(3), 615-627.

บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่

  • ไม่มี –

งานวิจัย

  • ไม่มี –

แต่งตำรา

นราธิป ทับทัน. (2562). มรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ชุมชนวัฒนธรรมยวนสีคิ้ว. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ตะวันออก. 152 หน้า.

รายวิชาที่รับผิดชอบ

  1. การออกแบบสถาปัตยกรรม 5
  2. การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน
  3. การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  4. สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น

 

ประสบการณ์

  • กรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2559-2561)