ระดับการศึกษา
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2553

 

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่

Haruehansapong, S., Prasertsri, T., Yoddumrong, P. Phosri, P., and Sittigool, W. (2021). The development of sheet production from agricultural waste for utility product of the elderly. Proceedings of the 5th National Conference of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi (RUSCON 5), (pp. 86-92), Phra Nakhon Si Ayutthaya, 29-30 April 2021.

Iamimpuk, S., Nuaklong, P., Jongvivatsakul. P., Limpaninlachat, P., & Prasertsri, T. (2021).
A study on properties of mortar made from plastic straw waste. The 26th National Convention on Civil Engineering, Bangkok, 24 June 2021, MAT-18.

Kanglon, T., Nuaklong, P., Jongvivatsakul. P., Prasertsri, T., Limpaninlachat, P., and Likitlersuang, S. (2021). Properties of Portland cement and geopolymer concretes using coarse aggregates from polypropylene plastic waste. The 26th National Convention on Civil Engineering, Bangkok, 24 June 2021, MAT-16.

Klippathum, C., Bui, L.V.H., Limpaninlachat, P., Prasertsri, T., Sinsamutpadung N., & Jongvivatsakul. P. (2021). Shear performance of reinforced concrete beams strengthened with an innovative embedded through-section system. The 26th National Convention on Civil Engineering, Bangkok, 24 June 2021, STR-21.

Kroehong, W., Prasertsri, T., Kruavit, P., Suthumma, C., Haruehansapong, S., and Yoddumrong, P. (2021). Effect of sodium hydroxide concentration on properties of basalt fiber reinforced geopolymer mortar. Proceedings of the 5th National Conference of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi (RUSCON 5) (pp. 93-101), Phra Nakhon Si Ayutthaya, 29-30 April 2021.

Prasertsri, T., Sartbumrung, S., Suewongprayoon, S., Sinsamutpadung, N., & Rungamornrat, J. (2021). FEM-PGD based technique for column shape optimization against buckling. ASEAN Engineering Journal, 11(4), 143-159.

Smittakorn, W., Prasertsri, T., Pattharakorn, W., and Jongvivatsakul, P. (2021). Shear performance of special dry joints for precast concrete segments. ASEAN Engineering Journal, 11(1), 60-72.

Thaseepetch, T., Prasertsri, T., Yoddumrong, P. Petchgate, W., and Suchinda, C. (2021). Construction safety standards for general management for private sectors. The 8th National and International e-Proceedings of Pathumthani University (pp. 101-110), Pathumthani, 24 April 2021.

Trabanpruek, P., Adamu, M., Jongvivatsakul. P., Limpaninlachat, P., Prasertsri, T., & Likitlersuang, S. (2021). Effect of Graphene nanoplatelets on mechanical properties of high-volume fly ash concrete containing plastic waste. The 26th National Convention on Civil Engineering, Bangkok, 24 June 2021, MAT-13.

Prasertsri, T., Lenwari, A., and Thepchatri, T. (2020). Flexural response of CFRP strengthened steel beams with initial bond defects. Engineering Journal, 24(1), 115-127.

Kulkiatanant, B., Prasertsri, T., Thongchom, C., and Lenwari, A. (2019). Bond behavior between carbon fiber reinforced polymer plates and steel. Proceedings of the 24th National Conference of Civil Engineering, Udonthani, 10-12 July 2019.

Luerungratwut, S. and Prasertsri, T. (2019). Behavior and interaction between the rigid frame and masonry infill walls under lateral loading by the pushover analysis method. The 6th National and International Proceedings of Pathumthani University, Pathumthani, (pp. 286-296), 9 February 2019.

 

บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่

-ไม่มี-

 

แต่งตำรา

-ไม่มี-

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ

  • กลศาสตร์วิศวกรรม
  • การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกร
  • การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
  • วิธีไฟไนท์เอลิเมนต์
  • สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา

 

ประสบการณ์

-ไม่มี-