ระดับการศึกษา

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
Doctor of Philosophy (Construction Management) University of Nottingham, UK 2544
Master of Science (Construction Engineering & Management) University of Missouri – Columbia, Missouri, USA 2530
วิศวกรรมศาตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกรุงเทพฯ 2525

 

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่

ขวัญชนก น่วมเจริญ และ ดนัย วันทนากร. (2562). การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 ของการประปานครหลวง (Risk analysis of water supply improvement project under the 9th plan of metropolitan waterworks authority). การประชุมวิชาการ NCCE24 วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศในยุค 4.0+. โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี, 10-12 กรกฎาคม 2562.

นายวัชรพล แก้วจารนัย และ ดนัย วันทนากร. (2562). ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์งาน ระบบเครื่องกลชนิดพิเศษ (Risk factors affecting procurement process of the special mechanical system equipment). การประชุมวิชาการ NCCE24 วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศในยุค 4.0+. โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี, 10-12 กรกฎาคม 2562.

ประพจน์ รัตตมณี และ ดนัย วันทนากร. (2562). การปรับปรุงกระบวนการก่อสร้างในงานติดตั้งชิ้นส่วน Segmental box girder ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนเหนือ). วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 26(2), 216-230.

ปรัชญา ซันไล และ ดนัย วันทนากร. (2562). สาเหตุของการเกิดของเสียจากงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ (Root causes of waste arising from ready mixed concrete production). การประชุมวิชาการ NCCE24  วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศในยุค 4.0+. โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี, 10-12 กรกฎาคม 2562.

พิมพ์รำไพ หวังดิลก และ ดนัย วันทนากร. (2562). มูลค่าการจ่ายและปัจจัยทีส่งผลต่อความเต็มใจจ่ายค่ากำจัดเศษ วัสดุก่อสร้างของผู้รับเหมา (Values and factors of effecting contractor’s willingness to pay on construction waste disposal). การประชุมวิชาการ NCCE24  วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศในยุค 4.0+. โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  อุดรธานี, 10-12 กรกฎาคม 2562.

บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่

-ไม่มี-                      

 

งานวิจัย

-ไม่มี-  

 

แต่งตำรา

-ไม่มี-