ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2559
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต

(การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2539
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2545
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

(วิศวกรรมโยธา – สำรวจ)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2532

 

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่

Virit T., Anantakarn K., Fooprateepsiti R., Kroehong W., & Witchayangkoon B. (2021). Integration of Satellite Images and Echo-sounder Data for Mapping of Water Area: A Case Study of Huai Prue Reservoir in Thailand. ©2021 International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies.  1-13. TuEngr Group, Thailand, 24 July 2021.

Piya, S., Anantakarn, K., Fooprateepsiri, R., Kroehong , W., & Witchayangkoon, B. (2020). Smart IoT Pontoon maneuvering along river currents. International Transaction Journal of Engineering, Management & Applied Sciences & Technologies, 11(8), 1-12.

Pluemsawasd, S., Anantakarn, K., Fooprateepsiri, R., Kroehong, W., & Witchayangkoon, B. (2020). Experiencing GNSS atlas L-Band service in Thailand. International Transaction Journal of Engineering, Management & Applied Sciences & Technologies, 11(9), 1-8.

Tanpaibool, P., Anantakarn, K., Fooprateepsiri, R., Kroehong , W., & Witchayangkoon, B. (2020). An experimental bathymetry survey using a smart IoT Pontoon in Thailand. International Transaction Journal of Engineering, Management & Applied Sciences & Technologies, 11(8), 1-11.

Anantakarn, K., Sornchomkaew, P. & Photong, T. (2019). Improve Quality of Global Dem for Topographic Mapping: Case study of Petchaburi Province, Thailand.  International Transaction Journal of Engineering, Management & Applied Sciences & Technologies, 10(9), 1-9.

Anantakarn, K., Witchayangkoon, B. (2019). Accuracy assessment of L-band Atlas GNSS system in Thailand. International Transaction Journal of Engineering Management & Applied Sciences & Technologies, 10(1), 91-98.

Sornchomkaew, P., Anantakarn, K., & Phothong, T. (2019). Water permeability of concrete mixing ash and crushed dust. International Transaction Journal of Engineering Management & Applied Sciences & Technologies, 10(12), 1-7.

Witchayangkoon, B., Somchomkaew, P., Anantakarn, K. (2018). A thermal assessment of residential models: A Study of the Model Made of Fibre: Cement and wood. Manzar: the Scientific Journal of Landscape, 10(43), 52-61.

จันทาวดี ดอนน้อย, กฤษฎา อนันตกาลต์, ธงชัย โพธิ์ทอง, เอนก เนรมิตรครบุรี, ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์, สุรัติ เส็มหมัด และ สุชาติ เอื้อไตรรัตน์. (2565). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้าง (โรงแรม) ที่มีผู้ปฏิบัติงานสัญชาติไทยและสัญชาติจีน. ใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565. (น. 728-739). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

ทศพล กันพุ่ม, กฤษฎา อนันตกาลต์, บุญทรัพย์ วิชญางกูร, เอนก เนรมิตรครบุรี, สุชาติ เอื้อไตรรัตน์, ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์ และสุรัติ เส็มหมัด. (2565). ปัจจัยการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการงานก่อสร้าง กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี. ใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565. (น. 472-484). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

ธงชัย ทองสุข, กฤษฎา อนันตกาลต์, บุญทรัพย์ วิชญางกูร, ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์, เอนก เนรมิตรครบุรี, สุรัติ เส็มหมัด และ สุชาติ เอื้อไตรรัตน์. (2565). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในการส่งมอบห้องพักอาคารห้องชุดคอนโดมิเนียม กรณีศึกษาโครงการพลัมคอนโดสะพานใหม่ สเตชั่น บริษัท พฤกษาเรียบเฮสเตท จำกัด (มหาชน). ใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565. (น. 620-632). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

ธาวินวัชร์ บุญเสริมวงศา, กฤษฎา อนันตกาลต์, บุญทรัพย์ วิชญางกูร, ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์, เอนกเนรมิตรครบุรี, สุรัติ เส็มหมัด และ สุชาติ เอื้อไตรรัตน์. (2565). ปัจจัยความล่าช้าของงานติดตั้งหินแกรนิตในโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ (สัปปายะสภาสถาน). ใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565. (น. 633-643). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

เยาวลักษณ์ ปุริสา, กฤษฎา อนันตกาลต์, ธงชัย โพธิ์ทอง, เอนก เนรมิตรครบุรี, ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์, สุรัติ เส็มหมัด และ สุชาติ เอื้อไตรรัตน์. (2565). ปัจจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยการปฏิบัติงานของแรงงาน 3 สัญชาติ เพื่อการเพิ่มผลผลิต กรณีศึกษา โครงการเจติยา ไพรเวล พลูวิลล่า เรสซิเดสซ์ จังหวัดขอนแก่น. ใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565. (น. 717-727). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

ศักดา คำมะณีเลิศ, กฤษฎา อนันตกาลต์, ธงชัย โพธิ์ทอง, เอนกเนรมิตรครบุรี, ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์, สุรัติ เส็มหมัด และ สุชาติ เอื้อไตรรัตน์. (2565). ปัจจัยคุณภาพในงานสถาปัตยกรรมที่มีผลต่อต้นทุนการก่อสร้างคอนโดมิเนียม กรณีศึกษา โครงการ เดอะ คอลเล็ค รัชดา 32. ใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565. (น. 674-684). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่

-ไม่มี-

 

แต่งตำรา

-ไม่มี-

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ

  • ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิศวกรรมโยธา
  • สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
  • ระบบสารสนเทศทางวิศวกรรมในการขนส่ง
  • การสำรวจระยะไกลสำหรับวิศวกรรมขนส่ง

ประสบการณ์

   -ไม่มี-