ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2555
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2547
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539

ผลงานทางวิชาการ..

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่

Chindaprasirt, P., Kroehong, W., Damrongwiriyanupap, N., Suriyo, W., & Jaturapitakkul, C. (2020). Mechanical properties, chloride resistance and microstructure of Portland fly ash cement concrete containing high volume bagasse ash. Journal of Building Engineering, 31, 101415.

Chindaprasirt, P., Sriopas, B., Phosri, P., Yoddumrong, P., Anantakarn, K., & Kroehong, W. (2022). Hybrid high calcium fly ash alkali-activated repair material for concrete exposed to sulfate environment. Journal of Building Engineering, 45, 103590.

Kroehong, W., Jaturapitakkul, C., Pothisiri, T., & Chindaprasirt, P. (2018). Effect of oil palm fiber content on the physical and mechanical properties and microstructure of high-calcium fly ash geopolymer paste. Arabian Journal for Science & Engineering (Springer Science & Business Media BV), 43(10), 5215-5224.

Kroehong, W., Prasertsri, T., Kruavit, P., Suthumma, C., Haruehansapong, S., and Yoddumrong, P. (2021). Effect of sodium hydroxide concentration on properties of basalt fiber reinforced geopolymer mortar. Proceedings of the 5th National Conference of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi (RUSCON 5), Phra Nakhon Si Ayutthaya, 29-30 April 2021.

Kroehong, W.; & Haruehansapong, S. (2020). Mechanical properties: Thermal conductivity and microstructure of hemp concretes. KMUTT Research and Development Journal, 43(1), 91-102.

Piya, S., Anantakarn, K., Fooprateepsiri, R., Kroehong , W., & Witchayangkoon, B. (2020). Smart IoT Pontoon maneuvering along river currents. International Transaction Journal of Engineering, Management & Applied Sciences & Technologies, 11(8), 1-12.

Pluemsawasd, S., Anantakarn, K., Fooprateepsiri, R., Kroehong, W., & Witchayangkoon, B. (2020). Experiencing GNSS atlas L-Band service in Thailand. International Transaction Journal of Engineering, Management & Applied Sciences & Technologies, 11(9), 1-8.

Punurai, W., Kroehong, W., Saptamongkol, A., & Chindaprasirt, P. (2018). Mechanical properties, microstructure and drying shrinkage of hybrid fly ash-basalt fiber geopolymer paste. Construction and Building Materials, 186, 62-70.

Sriopas, B., Kroehong, W., Laopakorn, W. (2020). Use of geopolymer mortar as repair material concrete exposed magnesium sulfate. Proceedings of the Annual concrete conference ACC15 25-27 March 2020. (pp. 176-183).

Tanpaibool, P., Anantakarn, K., Fooprateepsiri, R., Kroehong , W., & Witchayangkoon, B. (2020). An experimental bathymetry survey using a smart IoT Pontoon in Thailand. International Transaction Journal of Engineering, Management & Applied Sciences & Technologies, 11(8), 1-11.

Virit T., Anantakarn K., Fooprateepsiti R., Kroehong W., & Witchayangkoon B. (2021). Integration of Satellite Images and Echo-sounder Data for Mapping of Water Area: A Case Study of Huai Prue Reservoir in Thailand. ©2021 International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies.  1-13. TuEngr Group, Thailand, 24 July 2021.

วันโชค เครือหงษ์, ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์, ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ, สมบูรณ์ พันเลิศจำนรรจ์, และธรรมนูญ บุญบำรุง. (2562). ผลของการเผาที่อุณหภูมิสูงต่อสมบัติของจีโอพอลิเมอร์เพสต์เถ้าลอยแคลเซียมสูง. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 42(1), 109-122.

วิโรจน์ โสภณประเสริฐ, วันโชค เครือหงษ์ และปรัชญา ยอดดำรง. (2565). สมบัติทางกายภาพและทางกลของเถ้าลอยจีโอโพลีเมอร์มอร์ต้าร์ผสมเศษยางรถยนต์และเส้นใยเหล็ก. การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่วันที่ 30-31 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2565.
(น. 82-88). กรุงเทพฯ: สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย.

วุฒิศักดิ์ สุริโย, วันโชค เครือหงษ์, ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ, และ อภิวิชญ์ พูลสง. (2561). สมบัติทางกลและการต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีตผสมเถ้าชานอ้อยในปริมาณสูง. รายงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561. (1-8). นครนายก: โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

สุรัช สมบูรณ์บูรณะ, วันโชค เครือหงษ์ และปรัชญา ยอดดำรง. (2565). ผลของเส้นใยโพลีโพรพิลีนและเส้นใยเหล็กต่อสมบัติของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 25-28 มกราคม 2565. (น. 996-1009). พะเยาฯ: มหาวิทยาลัยพะเยา.

 

บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่

-ไม่มี-

 

 

แต่งตำรา

          -ไม่มี-

รายวิชาที่รับผิดชอบ

  • สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
  • กลศาสตร์วัสดุขั้นสูง
  • เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง
  • วิธีไฟไนท์เอลิเมนต์

 

ประสบการณ์

พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

พ.ศ. 2558 – 2562    หัวหน้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

พ.ศ. 2556 – 2558    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

พ.ศ. 2555              ทำวิจัย ณ University of Colorado, Boulder ประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2549 – 2551    หัวหน้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

พ.ศ. 2558 – 2562     หน้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ        พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ        โรงเรียนนายร้อยพระจอมเกล้า

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ        Construction and Building Materials

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ        Advances in Civil Engineering Materials

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ        Journal of Materials in Civil Engineering

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ       Journal of Building Engineering

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ       Environmental Science and Pollution Research

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ        Suranaree Journal of Science and Technology