ระดับการศึกษา

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
Doctor of Philosophy (Construction Engineering and Management) University  of  Michigan, Ann  Arbor, United  Stated of America 2552
Master of Science (Construction Engineering and Management) University  of  Michigan, Ann Arbor, United  Stated of America 2547
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2544

 

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่

จันทาวดี ดอนน้อย, กฤษฎา อนันตกาลต์, ธงชัย โพธิ์ทอง, เอนก เนรมิตรครบุรี, ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์, สุรัติ เส็มหมัด และ สุชาติ เอื้อไตรรัตน์. (2565). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้าง (โรงแรม) ที่มีผู้ปฏิบัติงานสัญชาติไทยและสัญชาติจีน. ใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565. (น. 728-739). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์ และ พิษณุ เปลื้องเจริญผล. (2560). การเปรียบเทียบวิธีการวางแผนงานทรัพยากรด้วยวิธี MOM วิธี PACK และวิธีการทดสอบทุกกรณีที่เป็นไม่ได้. รายงานการประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (น.  891-899). มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, 18-20 กรกฎาคม 2560.

ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์ และ ไพโรจน์ ฤกษ์อุดมสิน. (2560). กรณีศึกษาการวางแผนเชิงปฏิบัติของโครงการหมู่บ้านจัดสรรด้วยวิธีสายงานต่อเนื่อง. รายงานการประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22
(น. 900-907). มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, 18-20 กรกฎาคม 2560.

ทศพล กันพุ่ม, กฤษฎา อนันตกาลต์, บุญทรัพย์ วิชญางกูร, เอนก เนรมิตรครบุรี, สุชาติ เอื้อไตรรัตน์, ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์ และสุรัติ เส็มหมัด. (2565). ปัจจัยการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการงานก่อสร้าง กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี. ใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565. (น. 472-484). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

เทอดธิดา ทิพย์รัตน์, พงศ์ฐิกา หลักงาม, วิมรรศนา ณ สงขลา, วีณัฐกานต์ รัตนธีรวงศ์, และ ชาคริต
ศรีสุวรรณรัตน์. (2560). การแก้ปัญหาการเลือกวัสดุก่อสร้างเสาและคานรับหลังคาด้วยการประยุกต์ใช้วิธีไวโกร์และกระบวนการลำดับขั้นเชิงวิเคราะห์. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 (น.  765-769). มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 14 ธันวาคม 2560.

 

ธงชัย ทองสุข, กฤษฎา อนันตกาลต์, บุญทรัพย์ วิชญางกูร, ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์, เอนก เนรมิตรครบุรี, สุรัติ เส็มหมัด และ สุชาติ เอื้อไตรรัตน์. (2565). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในการส่งมอบห้องพักอาคารห้องชุดคอนโดมิเนียม กรณีศึกษาโครงการพลัมคอนโดสะพานใหม่ สเตชั่น บริษัท พฤกษาเรียบเฮสเตท จำกัด (มหาชน). ใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565. (น. 620-632). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

ธาวินวัชร์ บุญเสริมวงศา, กฤษฎา อนันตกาลต์, บุญทรัพย์ วิชญางกูร, ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์, เอนกเนรมิตรครบุรี, สุรัติ เส็มหมัด และ สุชาติ เอื้อไตรรัตน์. (2565). ปัจจัยความล่าช้าของงานติดตั้งหินแกรนิตในโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ (สัปปายะสภาสถาน). ใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565. (น. 633-643). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

เยาวลักษณ์ ปุริสา, กฤษฎา อนันตกาลต์, ธงชัย โพธิ์ทอง, เอนก เนรมิตรครบุรี, ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์, สุรัติ เส็มหมัด และ สุชาติ เอื้อไตรรัตน์. (2565). ปัจจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยการปฏิบัติงานของแรงงาน 3 สัญชาติ เพื่อการเพิ่มผลผลิต กรณีศึกษา โครงการเจติยา ไพรเวล พลูวิลล่า เรสซิเดสซ์ จังหวัดขอนแก่น. ใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565. (น. 717-727). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

ศักดา คำมะณีเลิศ, กฤษฎา อนันตกาลต์, ธงชัย โพธิ์ทอง, เอนกเนรมิตรครบุรี, ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์, สุรัติ เส็มหมัด และ สุชาติ เอื้อไตรรัตน์. (2565). ปัจจัยคุณภาพในงานสถาปัตยกรรมที่มีผลต่อต้นทุนการก่อสร้างคอนโดมิเนียม กรณีศึกษา โครงการ เดอะ คอลเล็ค รัชดา 32. ใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565. (น. 674-684). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

 

บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่

-ไม่มี-                       

งานวิจัย

-ไม่มี-   

แต่งตำรา

-ไม่มี-   

                   

รายวิชาที่รับผิดชอบ

–  การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการจัดการงานก่อสร้าง

–  การวางแผนงานก่อสร้างและการจัดการทรัพยากร

–  วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

 

 

 

ประสบการณ์

พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน  Instructor at Rajamangala University of Technology Tawan-Ok Uthenthawai Campus

พ.ศ. 2557- 2559   Guest Lecturer at Civil Engineering Chulalongkorn University

พ.ศ. 2558-2559    Investment Committee of Personnel Welfare Fund at Rajamangala University Technology Tawan-Ok