ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

2545

 

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่

ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ, วันโชค  เครือหงษ์, และ ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์. (2561). การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์และการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับฐานรากตื้น. รายงานการประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561. (น. 606-611). กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน.

ธีรวัฒน์ มีสัจจะธรรม, ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ, ณัฐชัย โปร่งมณี และอมรเดช นวลมณี. (2564). การปรับปรุงคุณภาพดินอย่างยั่งยืนสำหรับชั้นวัสดุคัดเลือกในงานก่อสร้างถนน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาตินนทีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565. (น. 802-808). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

วันโชค เครือหงษ์, ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์, ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ, สมบูรณ์ พันเลิศจำนรรจ์, และธรรมนูญ บุญบำรุง. (2562). ผลของการเผาที่อุณหภูมิสูงต่อสมบัติของจีโอพอลิเมอร์เพสต์เถ้าลอยแคลเซียมสูง. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 42(1), 109-122.

ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์, วันโชค เครือหงษ์, ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ, และ เอนก เนรมิตรครบุรี. (2561). สมบัติทางกายภาพและทางกลของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสมเถ้าลอยและผสมเส้นป่านศรนารายณ์. รายงานการประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561. (น. 600-605). กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน.

 

บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่

-ไม่มี-

แต่งตำรา

-ไม่มี-

รายวิชาที่รับผิดชอบ

  • สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
  • ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง
  • การสำรวจและทดสอบดิน

ประสบการณ์                                                                                                                     -ไม่มี-