ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2557
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2552
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2547

 

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่

เกียรติศักดิ์ โพธิ์จันทร์, เอนก เนรมิตรครบุรี และ เฉลย คงปรีพันธุ์. (2565). ศึกษาปัจจัยและแนวทางการป้องกันปัญหาความล่าช้าด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง โครงการบ้านพักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร. ใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565. (น. 608-619). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

จันทาวดี ดอนน้อย, กฤษฎา อนันตกาลต์, ธงชัย โพธิ์ทอง, เอนก เนรมิตรครบุรี, ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์, สุรัติ เส็มหมัด และ สุชาติ เอื้อไตรรัตน์. (2565). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้าง (โรงแรม) ที่มีผู้ปฏิบัติงานสัญชาติไทยและสัญชาติจีน. ใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565. (น. 728-739). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

เจษฎา โพธิ์ยวง, เอนก เนรมิตรครบุรี และ เฉลย คงปรีพันธุ์. (2565). ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกและใช้ผู้รับเหมาหลักจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ในอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย. ใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565. (น. 485-495). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

ฐิติภา จิณะไชย, เอนก เนรมิตรครบุรี และ เฉลย คงปรีพันธุ์. (2565). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้งบประมาณโครงการบานปลาย กรณีศึกษา โครงการ ก่อสร้างอาคารสูง. ใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565. (น. 543-553). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

ทศพล กันพุ่ม, กฤษฎา อนันตกาลต์, บุญทรัพย์ วิชญางกูร, เอนก เนรมิตรครบุรี, สุชาติ เอื้อไตรรัตน์, ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์ และ สุรัติ เส็มหมัด. (2565). ปัจจัยการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการงานก่อสร้าง กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี. ใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565. (น. 472-484). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

ธงชัย ทองสุข, กฤษฎา อนันตกาลต์, บุญทรัพย์ วิชญางกูร, ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์, เอนก เนรมิตรครบุรี, สุรัติ เส็มหมัด และ สุชาติ เอื้อไตรรัตน์. (2565). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในการส่งมอบห้องพักอาคารห้องชุดคอนโดมิเนียม กรณีศึกษาโครงการพลัมคอนโดสะพานใหม่ สเตชั่น บริษัท พฤกษาเรียบเฮสเตท จำกัด (มหาชน). ใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565. (น. 620-632). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

ธนิน รุ่งแสงทอง และ เอนก เนรมิตรครบุรี. (2565). การศึกษาการใช้ต้นทุนด้านงบประมาณในการก่อสร้างคอนโด 8 ชั้น. ใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565. (น. 576-586). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

ธาวินวัชร์ บุญเสริมวงศา, กฤษฎา อนันตกาลต์, บุญทรัพย์ วิชญางกูร, ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์, เอนกเนรมิตรครบุรี, สุรัติ เส็มหมัด และ สุชาติ เอื้อไตรรัตน์. (2565). ปัจจัยความล่าช้าของงานติดตั้งหินแกรนิตในโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ (สัปปายะสภาสถาน). ใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565. (น. 633-643). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

พลลภัตม์ จำรูญทัด, เอนก เนรมิตรครบุรี และ เฉลย คงปรีพันธุ์. (2565). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินการก่อสร้างท่อประปาพื้นที่ ถนนรังสิต-นครนายก กรณีศึกษา เส้นทางฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ถึง คลอง 5 รังสิต-นครนายก. ใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565. (น. 507-518). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

พีระพล โมกมี, เอนก เนรมิตรครบุรี และ เฉลย คงปรีพันธุ์. (2565). การศึกษาปัจจัยด้านเครื่องจักรกลที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าและแนวทางแก้ไขปัญหาใน งานก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก. ใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565. (น. 519-530). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

ภีมชัย จงธรรมจินดา และ เอนก เนรมิตรครบุรี. (2565). การศึกษาความล่าช้าของโครงการก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าโดยบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก. ใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565. (น. 496-506). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

เยาวลักษณ์ ปุริสา, กฤษฎา อนันตกาลต์, ธงชัย โพธิ์ทอง, เอนก เนรมิตรครบุรี, ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์, สุรัติ เส็มหมัด และ สุชาติ เอื้อไตรรัตน์. (2565). ปัจจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยการปฏิบัติงานของแรงงาน 3 สัญชาติ เพื่อการเพิ่มผลผลิต กรณีศึกษา โครงการเจติยา ไพรเวล พลูวิลล่า เรสซิเดสซ์ จังหวัดขอนแก่น. ใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565. (น. 717-727). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

วัสวัส สมิงชัย, เอนก เนรมิตรครบุรี และ เฉลย คงปรีพันธุ์. (2565). การศึกษาปัจจัยของผู้รับเหมาที่ทำให้เกิดความล่าช้า กรณีศึกษาโครงการปรับปรุงถนนบาง กรวย-ไทรน้อย เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี. ใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565. (น. 587-595). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

ศักดา คำมะณีเลิศ, กฤษฎา อนันตกาลต์, ธงชัย โพธิ์ทอง, เอนกเนรมิตรครบุรี, ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์, สุรัติ เส็มหมัด และ สุชาติ เอื้อไตรรัตน์. (2565). ปัจจัยคุณภาพในงานสถาปัตยกรรมที่มีผลต่อต้นทุนการก่อสร้างคอนโดมิเนียม กรณีศึกษา โครงการ เดอะ คอลเล็ค รัชดา 32. ใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565. (น. 674-684). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

สมชาย สุวรรณนิมิตร, เอนก เนรมิตรครบุรี และ เฉลย คงปรีพันธุ์. (2565). การศึกษากิจกรรมการดำเนินการและเทคนิคการก่อสร้างแบบซ้ำ รูปแบบ A และรูปแบบ B เพื่อใช้สำหรับร้านสะดวกซื้อแบบตั้งอิสระ (Stand Alone). ใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565. (น. 531-542). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

สรรสฤษฎ์ สุขศิลป์, เอนก เนรมิตรครบุรี และ เฉลย คงปรีพันธุ์. (2565). การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติของผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษัท สหการวิศวกร จำกัด. ใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565. (น. 567-575). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

เอกวุฒิ กันยาประสิทธ์ และ เอนก เนรมิตรครบุรี. (2565). การศึกษาการควบคุมเวลาและต้นทุนการก่อสร้างโรงงาน โดยใช้วิธีการคิดแบบ Earn Value Analysis. ใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565. (น. 554-566). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

ธนัท แก้วนพรัตน์, เฉลย คงปรีพันธุ์, และ เอนก เนรมิตรครบุรี. (2561). การศึกษาความคิดเห็นของผู้รับเหมาช่วงของปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อ : กรณีศึกษาบริษัท เดอะไพร์ม พรอพเพอตี้ จำกัด. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 25 – 26 มกราคม 2561 (น. 954 – 967). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.

ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์, วันโชค เครือหงษ์, ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ, และ เอนก เนรมิตรครบุรี. (2561). สมบัติทางกายภาพและทางกลของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสมเถ้าลอยและผสมเส้นป่านศรนารายณ์. ใน การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561. (น. 600-605). กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน.

อุลินท์ บัวพุด, วีณัฐกานต์ รัตนธีรวงศ์, และ เอนก เนรมิตรครบุรี. (2561). การศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างกำแพงกันดิน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามจังหวัดปทุมธานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 25 – 26 มกราคม 2561 (น.  935 – 946). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.

 

บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่

-ไม่มี-                            

 

งานวิจัย

-ไม่มี-        

 

 

แต่งตำรา

-ไม่มี-

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ

–  วิศวกรรมฐานราก

–  วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง

–  ปฏิบัติการสำรวจ

–  ปฏิบัติการสำรวจภาคสนาม

ประสบการณ์

–  วิทยากรบรรยาย ปัจฉิมนิเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

  อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)