นายทองพูล ทาสีเพชร ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเชี่ยวชาญ วิศวกรรมโยธา

 

ระดับการศึกษา

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)

มหาวิทยาลัย/ชื่อสถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2548
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544

 

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ทองพูล ทาสีเพชร วุฒิกร แก้วเงินลาด และเสกสรรค์ ปลื้มสวาสดิ์. (2563). แนวทางการศึกษาค่าใช้จ่ายความปลอดภัยที่เหมาะสมของโครงการก่อสร้างงานอาคาร. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25. (น.CEM22-1 – CM22-10). ชลบุรี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

ทองพูล ทาสีเพชร. (2564). มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้างด้านการจัดการทั่วไปสำหรับภาคเอกชน. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26: ปีที่ 26 (2021): เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26. (น.CEM-08-1 – CEM-08-9). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์.

ทองพูล ทาสีเพชร. (2564) อุปสรรคของการออกแบบอาคารพักอาศัยรวมขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26: ปีที่ 26 (2021): เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26. (น.CEM-01-1 – CEM-01-9). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์.

 

บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่

–  ไม่มี –

 

งานวิจัย

–  ไม่มี –

 

แต่งตำรา

–  ไม่มี –

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ

  1. สัญญากฎหมายในงานก่อสร้างและการยุติข้อขัดแย้ง
  2. การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
  3. บริหารการจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

 

ประสบการณ์

  • คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2565 – ปัจจุบัน