นางสาวสิริโสภา องคณานุวงศ์ (ก่อสกุล) ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเชี่ยวชาญ สถาปัตยกรรมภายใน

 

ระดับการศึกษา

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)

มหาวิทยาลัย/ชื่อสถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

(สถาปัตยกรรมภายใน)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2548
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบตกแต่งภายใน) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2539

 

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

สิริโสภา ก่อสกุล. (2561). แนวทางการออกแบบบ้านพักผู้สูงวัยประหยัดพลังงาน กรณีศึกษา เวลเนสโฮม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. รายงานสืบเนื่องจากการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 (น.474-489). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

สิริโสภา ก่อสกุล และพู่กัน สายด้วง. (2561). ความต้องการเชิงพื้นที่ในที่อยู่อาศัยแบบอาคารสูงเพื่อผู้สูงอายุ กรณีศึกษา การเคหะแห่งชาติ ชุมชนบ่อนไก่. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 (น.148-156). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.

สิริโสภา ก่อสกุล สาทินี วัฒนกิจ ชัยชาญ วงศ์กระจ่าง สุวินัย อินทรศักดิ์ และถิร รุ่งเลิศศรี. (2560). แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 10(2), 130-138.

 

บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่

–  ไม่มี –

 

งานวิจัย

–  ไม่มี –

 

แต่งตำรา

–  ไม่มี –

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ

  1. การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5
  2. สัมมนาสถาปัตยกรรมภายใน
  3. เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล

 

ประสบการณ์

  • ประธานกรรมการดำเนินการโครงการคลินิกวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์