นายยิ่งยง รุ่งฟ้า ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาเชี่ยวชาญ การออกแบบอุตสาหกรรม

 

ระดับการศึกษา

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)

มหาวิทยาลัย/ชื่อสถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2546
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2532

 

ผลงานทางวิชาการ

 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ยิ่งยง รุ่งฟ้า พรชัย อัจฉริยเมธากร วุฒิชัย ยังสว่าง และธัญญพัทธ์ วัฒนจิรพันธุ์. (2563). การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องปั้นดินเผาเพื่อพัฒนากรรมวิธีการผลิต และวัสดุสำหรับการสร้างปะการังเทียม. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 13(2), 77-86.

ยิ่งยง รุ่งฟ้า มธุรส ชาวไร่ปราณ อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช ธัญญพัทธ์ วัฒนจิรพันธุ์ และนัยนา สถิตย์เสถียร. (2561). การออกแบบของเล่นที่ใช้ในการส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่สำหรับเด็กออทิสติก. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 11(2), 142-152.

 

บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่

–  ไม่มี –

 

งานวิจัย

–  ไม่มี –

 

แต่งตำรา

ยิ่งยง รุ่งฟ้า. (2561). การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 309 หน้า.

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ

  1. เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3
  2. การออกแบบอุตสาหกรรม 4
  3. โครงการออกแบบอุตสาหกรรม
  4. ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  5. นวัตกรรมกับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  6. การออกแบบเครื่องเรือน 2

 

ประสบการณ์

–    หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม