ระดับการศึกษา

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)

มหาวิทยาลัย/ชื่อสถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

(พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2563
เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (เคหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2538

 

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

นราธิป ทับทัน อารี เลาะเหม็ง และศศิธร คล้ายชม. (2563). ย่านและชุมชนดั้งเดิมบริเวณริมคลองแสนแสบในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 8(3), 615-627.

Aree Lohmeng, Krichkanok Sudasna and Tusanee Tondee. (2020). A Post Occupancy Evaluation of Green Building for TREES Rating in Thailand. International Journal of Advanced Science and Technology. Vol. 29, No. 7, 3713-3725.

Aree Lohmeng, Krichkanok Sudasna and Tusanee Tondee. (2017). State of The Art of Green Building Standards and Certification System Development in Thailand. Energy Procedia. Vol. 138, October 2017, 417-422.

 

บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่

–  ไม่มี –

 

งานวิจัย

–  ไม่มี –

 

แต่งตำรา

–  ไม่มี –

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ

  1. การตรวจและควบคุมงานก่องสร้าง
  2. วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 4
  3. การปฏิบัติวิชาชีพ
  4. การบริหารอาคาร

 

ประสบการณ์

  • ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว สถาบันอาคารเขียวไทย