ระดับการศึกษา

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)

มหาวิทยาลัย/ชื่อสถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2547
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2545

 

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่

นราธิป ทับทัน อารี เลาะเหม็ง และศศิธร คล้ายชม. (2563). ย่านและชุมชนดั้งเดิมบริเวณริมคลองแสนแสบในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 8(3), 615-627.

 

บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่

–  ไม่มี –

 

งานวิจัย

–  ไม่มี –

 

แต่งตำรา

ศศิธร คล้ายชม. (2563). ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบสถาปัตยกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ: สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 95 หน้า.

ศศิธร คล้ายชม. (2564). สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมด้วยโปรแกรม Sketchup. (ฉบับ E-book). กรุงเทพฯ: คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ

  1. พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม
  2. การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 6
  3. การออกแบบสถาปัตยกรรม 3
  4. การออกแบบสถาปัตยกรรม 4
  5. ทฤษฎีและวิธีการออกแบบสถาปัตยกรรม

 

ประสบการณ์

  • ผู้พิจารณาบทความ เพื่อนำเสนอในการประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 8
  • ผู้เชี่ยวชาญ ในโครงการ WORKSHOP OF PLANNING AND URBAN DESIGN ระหว่าง Atelier of France and Bangkok Metropolitan Administration (BMA)